دانشگاه ادیان و مذاهب واحد مشهد
  ورود به سامانه
نام کاربری
 
وب سایت دانشگاه
سامانه جامع آموزش
سامانه آموزش مجازی
پست الکترونیک
کلمه عبور
AR EN FA
 

تازه های مطبوعات

 
پژوهش‌های ادیانی
سال: 9
شماره: 18
تاریخ انتشار: پاییز و زمستان 1400
هفت آسمان
سال: 23
شماره: 80
تاریخ انتشار: بهار و تابستان 1400
پژوهش نامه مذاهب اسلامی
سال: 8
شماره: 15
تاریخ انتشار: بهار و تابستان 1400
مطالعات فقهی حقوقی زن و خانواده
سال: 3
شماره: 6
تاریخ انتشار: 1399
پژوهش نامه امامیه
سال: 7
شماره: 13
تاریخ انتشار: 1400
پژوهش‌های ادیانی
سال: 9
شماره: 17
تاریخ انتشار: بهار و تابستان 1400
شیعه پژوهی
سال: 7
شماره: 20
تاریخ انتشار: بهار و تابستان 1400
Religious Inquiries
سال: 9
شماره: 18
تاریخ انتشار: تابستان و پاییز 2020
مطالعات فقهی پژوهشی زن و خانواده
سال: 3
شماره: 5
تاریخ انتشار: بهار و تابستان 1399
پژوهشنامه مذاهب اسلامی
سال: 7
شماره: 14
تاریخ انتشار: پاییز و زمستان 1399
پژوهش‌های ادیانی
سال: 8
شماره: 16
تاریخ انتشار: پاییز و زمستان 1399
هفت آسمان
سال: 22
شماره: 79
تاریخ انتشار: پاییز و زمستان 1399
شیعه پژوهی
سال: 7
شماره: 19
تاریخ انتشار: پاییز و زمستان 1399
پژوهشنامه امامیه
سال: 6
شماره: 12
تاریخ انتشار: پاییز و زمستان 1399
مطالعات فقهی حقوقی زن و خانواده
سال: 2
شماره: 4
تاریخ انتشار: پاییز و زمستان 1398
شيعه پژوهی
سال: 6
شماره: 18
تاریخ انتشار: بهار و تابستان 1399
دوفصلنامه علمی تخصصی مطالعات فقهی حقوق زن و خانواد
سال: 2
شماره: 3
تاریخ انتشار: بهار و تابستان 1398
Religious Inquiries
سال: 9
شماره: 17
تاریخ انتشار: زمستان و بهار 2020
Religious Inquiries
سال: 8
شماره: 16
تاریخ انتشار: تابستان و پاییز 2019
Religious Inquiries
سال: 8
شماره: 15
تاریخ انتشار: زمستان و بهار 2019
پژوهشنامه مذاهب اسلامی
سال: 7
شماره: 13
تاریخ انتشار: بهار و تابستان 1399
پژوهش‌های ادیانی
سال: 8
شماره: 15
تاریخ انتشار: بهار و تابستان 1399
پژوهشنامه امامیه
سال: 6
شماره: 11
تاریخ انتشار: بهار و تابستان 1399
هفت آسمان
سال: 22
شماره: 78
تاریخ انتشار: بهار و تابستان 1399
شیعه پژوهی
سال: 6
شماره: 17
تاریخ انتشار: پاییز و زمستان 1398
هفت آسمان
سال: 21
شماره: 77
تاریخ انتشار: پاییز و زمستان 1398
پژوهش‌های ادیانی
سال: 7
شماره: 14
تاریخ انتشار: پاییز و زمستان 1398
پژوهشنامه مذاهب اسلامی
سال: 6
شماره: 12
تاریخ انتشار: پاییز و زمستان 1398
پژوهشنامه امامیه
سال: 5
شماره: 10
تاریخ انتشار: پاییز و زمستان 1398
پژوهش‌های ادیانی
سال: 7
شماره: 13
تاریخ انتشار: بهار و تابستان 1398
هفت آسمان
سال: 21
شماره: 76
تاریخ انتشار: تابستان 1398
شیعه پژوهی
سال: 5
شماره: 16
تاریخ انتشار: بهار و تابستان 1398
پژوهشنامه امامیه
سال: 5
شماره: 9
تاریخ انتشار: بهار و تابستان 1398
پژوهشنامه مذاهب اسلامی
سال: 6
شماره: 11
تاریخ انتشار: بهار و تابستان 1398
هفت آسمان
سال: 20
شماره: 75
تاریخ انتشار: پاییز و زمستان 97
Religious Inquiries
سال: 7
شماره: 14
تاریخ انتشار: تابستان و پاییز 2018
پژوهشنامه امامیه
سال: 4
شماره: 8
تاریخ انتشار: پاییز و زمستان 1397
پژوهشنامه مذاهب اسلامی
سال: 5
شماره: 10
تاریخ انتشار: پاییز و زمستان 1397
پژوهشنامه مطالعات تطبیقی مذاهب فقهی
سال: 2
شماره: 4
تاریخ انتشار: پاییز و زمستان 1397
مطالعات فقهی حقوقی زن و خانواده
سال: اول
شماره: 2
تاریخ انتشار: پاییز و زمستان 1397
شیعه پژوهی
سال: 5
شماره: 15
تاریخ انتشار: پاییز و زمستان 1397
پژوهش‌های ادیانی
سال: 6
شماره: 12
تاریخ انتشار: پاییز و زمستان 1397
هفت آسمان
سال: 20
شماره: 74-73
تاریخ انتشار: بهار و تابستان 1397
پژوهش‌های ادیانی
سال: 6
شماره: 11
تاریخ انتشار: بهار و تابستان 1397
شیعه پژوهی
سال: 5
شماره: 14
تاریخ انتشار: بهار و تابستان 1397
مطالعات فقهی حقوقی زن و خانواده
سال: اول
شماره: 1
تاریخ انتشار: بهار و تابستان 1397
پژوهشنامه امامیه
سال: 4
شماره: 7
تاریخ انتشار: بهار و تابستان 1397
پژوهشنامه مذاهب اسلامی
سال: 5
شماره: 9
تاریخ انتشار: بهار و تابستان 1397
پژوهشنامه مطالعات تطبیقی مذاهب فقهی
سال: 2
شماره: 3
تاریخ انتشار: بهار و تابستان 1397
شیعه پژوهی
سال: 4
شماره: 13
تاریخ انتشار: 1396
پژوهشنامه امامیه
سال: 3
شماره: 6
تاریخ انتشار: پاییز و زمستان 1396
Religious Inquiries
سال: 8
شماره: 13
تاریخ انتشار: Winter & Spring 2018
Religious Inquiries
سال: 6
شماره: 12
تاریخ انتشار: تابستان و پاییز 2017
پژوهشنامه مذاهب اسلامی
سال: 4
شماره: 8
تاریخ انتشار: پاییز و زمستان 1396
پژوهشنامه مطالعات تطبیقی مذاهب فقهی
سال: اول
شماره: 2
تاریخ انتشار: پاییز و زمستان 1396
پژوهش‌های ادیانی
سال: 5
شماره: 10
تاریخ انتشار: پاییز و زمستان 1396
شیعه پژوهی
سال: 3
شماره: 12
تاریخ انتشار: پاییز 1396
شیعه پژوهی
سال: 3
شماره: 11
تاریخ انتشار: تابستان 1396
هفت آسمان
سال: 18
شماره: 71
تاریخ انتشار: پاییز و زمستان 1395
پژوهش‌های ادیانی
سال: 5
شماره: 9
تاریخ انتشار: بهار و تابستان 1396
پژوهش‌های ادیانی
سال: 4
شماره: 7
تاریخ انتشار: بهار و تابستان 1395
شیعه پژوهی
سال: 3
شماره: 10
تاریخ انتشار: زمستان 1395
شیعه پژوهی
سال: 3
شماره: 9
تاریخ انتشار: زمستان 1395
شیعه پژوهی
سال: 2
شماره: 8
تاریخ انتشار: پاییز 1395
پژوهش‌های ادیانی
سال: 4
شماره: 8
تاریخ انتشار: پاییز و زمستان 1395
پژوهشنامه امامیه
سال: 3
شماره: 5
تاریخ انتشار: تابستان 1396
Religious Inquiries
سال: 6
شماره: 11
تاریخ انتشار: بهار 2017
هفت آسمان
سال: 18
شماره: 70
تاریخ انتشار: تابستان 1395
هفت آسمان
سال: 18-17
شماره: 69-68
تاریخ انتشار: زمستان 94 و بهار 95
پژوهشنامه مطالعات تطبیقی مذاهب فقهی
سال: اول
شماره: 1
تاریخ انتشار: بهار و تابستان 1396
Religious Inquiries
سال: 5
شماره: 10
تاریخ انتشار: تابستان و پاییز 2016
Religious Inquiries
سال: 5
شماره: 9
تاریخ انتشار: زمستان و بهار 2016
Religious Inquiries
سال: 4
شماره: 8
تاریخ انتشار: زمستان و پاییز 2015
Religious Inquiries
سال: 4
شماره: 7
تاریخ انتشار: زمستان و بهار 2015
Religious Inquiries
سال: 3
شماره: 6
تاریخ انتشار: تابستان و پاییز 2014
پژوهشنامه امامیه
سال: 2
شماره: 3
تاریخ انتشار: تابستان 1395
پژوهشنامه امامیه
سال: اول
شماره: 2
تاریخ انتشار: زمستان 94
پژوهشنامه امامیه
سال: اول
شماره: 1
تاریخ انتشار: تابستان 1394
پژوهشنامه مذاهب اسلامی
سال: 4
شماره: 7
تاریخ انتشار: بهار و تابستان 1396
پژوهشنامه مذاهب اسلامی
سال: 3
شماره: 6
تاریخ انتشار: پاییز و زمستان 1395
پژوهشنامه مذاهب اسلامی
سال: 2
شماره: 4
تاریخ انتشار: پاییز و زمستان 1394
پژوهش‌های ادیانی
سال: 3
شماره: 6
تاریخ انتشار: پاییز و زمستان 1394
شیعه پژوهی
سال: 2
شماره: 7
تاریخ انتشار: تابستان 1395
پژوهشنامه امامیه
سال: 2
شماره: 4
تاریخ انتشار: زمستان 1395
هفت آسمان
سال: 17
شماره: 67
تاریخ انتشار: پاییز 1394
پژوهشنامه مذاهب اسلامی
سال: 3
شماره: 5
تاریخ انتشار: بهار و تابستان 1395
شیعه پژوهی
سال: 2
شماره: 6
تاریخ انتشار: بهار 1395
شیعه پژوهی
سال: 2
شماره: 5
تاریخ انتشار: زمستان 1394
شیعه پژوهی
سال: اول
شماره: 4
تاریخ انتشار: پاییز 1394
شیعه پژوهی
سال: اول
شماره: 3
تاریخ انتشار: تابستان 1394
شیعه پژوهی
سال: اول
شماره: 2
تاریخ انتشار: بهار 1394
شیعه پژوهی
سال: اول
شماره: 1
تاریخ انتشار: زمستان 1393
پژوهشنامه مذاهب اسلامی
سال: 2
شماره: 3
تاریخ انتشار: بهار و تابستان 1394
Religious Inquiries
سال: 3
شماره: 5
تاریخ انتشار: زمستان و بهار 2014
Religious Inquiries
سال: 2
شماره: 4
تاریخ انتشار: تابستان و پاییز 2013
پژوهش‌های ادیانی
سال: 2
شماره: 5
تاریخ انتشار: پاییز و زمستان 1393
هفت آسمان
سال: 16
شماره: 64-63
تاریخ انتشار: پاییز و زمستان 1393
پژوهشنامه مذاهب اسلامی
سال: اول
شماره: 2
تاریخ انتشار: پاییز و زمستان 1393
پژوهشنامه مذاهب اسلامی
سال: اول
شماره: 1
تاریخ انتشار: بهار و تابستان 1393
Religious Inquiries
سال: 2
شماره: 3
تاریخ انتشار: زمستان و بهار 2013
پژوهش‌های ادیانی
سال: 2
شماره: 4-3
تاریخ انتشار: تابستان و پاییز 1393
هفت آسمان
سال: 16
شماره: 62-61
تاریخ انتشار: بهار و تابستان 1393
دانشگاه ادیان و مذاهب واحد مشهد


نشانی: خیابان امام رضا 66- پلاک 11/2
تلفن: 5138551264 98+ , 5138551266 98+, 5138551262 98+, 5138551263 98+
موبایل: 989051558477+
کد پستی: 9164655683
صندوق پستی: 37185 - 178
پست الکترونیکی: mdurd@md.urd.ac.ir
سامانه پیامکی: 3000135789

دانشکده ها

دانشکده شیعه شناسی
دانشکده ادیان
دانشکده مذاهب
دانشکده فلسفه
دانشکده زن و خانواده
دانشکده عرفان
دانشکده رسانه و ارتباطات
دانشکده دین و هنر
دانشکده علوم و معارف قرآن
دانشکده حقوق
دانشکده زبان و فرهنگ ملل
دانشکده مطالعات ملل
دانشکده تاریخ

خدمات فناوری اطلاعات

سامانه جامع آموزش
سامانه آموزش مجازی
سامانه پذیرش دانشجو
سامانه اتوماسیون اداری
پست الکترونیک
جستجو در کتابخانه
کتابخانه دیجیتال
کانال ایتا واحد مشهد

بیانیه رسالت

دانشگاه ادیان و مذاهب، نخستین دانشگاه تخصصی ادیان و مذاهب در ایران، برخاسته از حوزه علمیه، ضمن شناخت ادیان و مذاهب و تعامل و گفت و گو با پیروان آنها با تکیه بر مشترکات، در جهت همبستگی انسانی، تقویت صلح، کاهش آلام بشری، گسترش معنویت و اخلاق و معرفی عالمانه اسلام بر اساس آموزه های اهل بیت علیهم السلام به پژوهش و تربیت نیروی انسانی متخصص اقدام می نماید.